Nakahara Fukushima

SharingRoom Urawa

SharingRoom / nf.Design co.,ltd. | Nakahara・Fukushima
SharingRoom / nf.Design co.,ltd. | Nakahara・Fukushima
SharingRoom / nf.Design co.,ltd. | Nakahara・Fukushima
SharingRoom / nf.Design co.,ltd. | Nakahara・Fukushima
SharingRoom / nf.Design co.,ltd. | Nakahara・Fukushima
SharingRoom / nf.Design co.,ltd. | Nakahara・Fukushima
SharingRoom / nf.Design co.,ltd. | Nakahara・Fukushima

SharingRoom Heather / RAGEBLUE:Boutique
2011. 09 / Urawa, Saitama


  • 照明計画:DAIKO
  • 施工:ジーク